Kvalitet- og miljøstyring

Kvalitet- og miljøstyringssystemer
Dokumentert kvalitetsledelse- og miljøstyring gir trygghet og troverdighet hos oppdragsgiver, samt være styrende for hvordan selskapet skal nå sine forpliktelser på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte

Er din bedrift ISO sertifisert haster det med å komme i gang med tilpasninger i forhold til 2015 versjon av standardene!

Med over 15 års erfaring med rådgiving og veiledning innen privat og offentlig næringsvirksomhet kjenner vi de ulike bransjers krav og utfordringer

Over 300 bedrifter innenfor ulike bransjer har benyttet vår kompetanse ved etablering av bedriftstilpassede kvalitets- og miljøstyringssystemer!

Vi vet at

kontinuerlig og strukturert arbeid med forbedringer PDCA (Plan – Do – Control – Act) er selve navet i kvalitet- og miljøledelse.

Vi har

kunnskapen om de ulike kravene som må imøtekommes, det være seg

  • ISO standarder
  • Bransjerelaterte lover og forskrifter

og som må til  for å oppnå sertifisering/ godkjenning innenfor

Vi kan

Etablere effektive prosesser og styringssystem som må til

Kvalitetssikring No AS er vår faste kvalitetsrådgiver

Høsten 2002 etablerte Røros Elektrisitetsverk AS dokumentasjon for Kvalitetsledelse (Kvalitetssystem). Arbeidet ble gjort i nært samarbeid med Kvalitetssikring No AS v/Gunnar Nisja, som har bidratt med rådgivning og prosjektledelse.

I ettertid er Kvalitetssystemet utvidet til også å omhandle Miljøstyring. Samlet er Kvalitetssystemet er i tråd med kravene innenfor ISO 9001 og ISO 14001, og Røros Everk AS er i dag sertifisert etter ISO 14001.

Kvalitetssikring No AS har i alle disse årene vært vår faste kvalitetsrådgiver. Ut fra de erfaringer vi har fått hittil kan vi konkludere med at det nære og gode samarbeidet med Kvalitetssikring No har gitt oss et vel fungerende miljø- og kvalitetssystem.

Røros E-Verk

La oss vise hva vi kan!